Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Allnailz Nail Academy LisseHierna te noemen Allnailz

Diploma

De opleidingen worden afgesloten met een door het merk erkend diploma of met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Opleidingsduur, opleidingskosten CQ. Workshops

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van All Nailz en/of in de actuele studiegids van All Nailz.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven in de actuele studiegids van Allnailz en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Allnailz. Indien een cursist tijdens de cursus besluit de cursus niet langer te volgen, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Alle cursussen en workshops zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemende cursisten.

Inschrijving voor een opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Allnailz uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verplicht u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan All Nailz gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Allnailz verschuldigd blijft.

Examens

Of er examengelden zijn inbegrepen in een opleiding is per opleiding aangegeven op de website van Allnailz en/of in de actuele studiegids van Allnailz.
De examens behorende bij opleidingen van Allnailz worden afgenomen door docenten van andere merken, die op verzoek naar Allnailz komen. Daar waar Allnailz   kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek, Allnailz zorg voor aanmelding van cursisten voor examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd.

Termijnbetalingen

Termijnbetalingen gelden alleen voor de nagelstyling opleidingen!

Termijn betalingen zijn enkel in overleg.

Examengeld is altijd apart.

De lespakketten voor de Elektrische frees zijn niet opgenomen in onze opleidingen en dienen apart aangeschaft te worden.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding door middel het inschrijfformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van Allnailz Bij ontvangst door Allnailz van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie, wordt mogelijk een intakegesprek gevoerd.
Een aanmelding voor open dag of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.
Bij aanmelding voor een opleiding ontvangt u een kopie van algemene voorwaarden en een kopie van uw contract. Allnailz heeft Restitutie termijn van 14 dagen waarin u het contract kosteloos kunt ontbinden, en Allnailz het eventueel (aan)betaalde bedrag aan u terugbetaald binnen deze 14 dagen.

Cursustijden

De cursussen worden op Zaterdag gegeven van 9 uur tot 13 uur 

Vrijstellingen

De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan Allnailz. Op basis van een verleende vrijstelling zal Allnailz per cursist een herzien voorstel voor opleidingskosten doen.

Betaling

Op basis van een getekende offerte of inschrijving ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Deze factuur zal voor de start van de opleiding moeten worden voldaan. Bij gespreide betaling dient het lespakket en de 1e termijn van de lesgelden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn per bank/kas.

Bij gespreide betaling ontvangt u een contract. Dit contract wordt aangegaan voor de duur van aanvangsdatum tot aan de laatste betalingstermijn. Bij termijnbetaling wordt maandelijks € 5,00 aan administratiekosten berekend.

Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.
Facturen van Allnailz dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan. Bij Termijnbetalingen dienen de facturen voor of op de 26e van de aankomende maand voldaan te worden. Te bepalen van af de start datum.

Opleidingen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Dit is één keer per week m.u.v. feestdagen. Bij een afmelding van minimaal 24uur van tevoren wegens ziekte e.d.  mag de desbetreffende les ingehaald worden tijdens de duur van de opleiding of binnen twee weken na afloop van de opleiding.  Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of als men zich niet afmeldt voor de les dan vervalt deze desbetreffende les.
 

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Allnailz Nail Acedemy Lisse, Vennestraat 17 2161 LE Lisse.

Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Allnailz verschuldigd.

 Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Allnailz verschuldigd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Allnailz verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 3 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 3 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd.

Cursusplanning en overmacht

Allnailz behoudt zich het recht voor om bij over- of onder inschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoudt Allnailz zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. De Cliënt heeft alleen recht op restitutie indien Allnailz geen passende cursus binnen 6 maanden kan bieden. De restitutie zal dan binnen 30 dagen plaats vinden. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Allnailz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onder inschrijving.

Boeken en lesmateriaal

Allnailz verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op
lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Allnailz geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Aansprakelijkheid

De producten welke door Allnailz geleverd worden zijn veelal alleen geschikt voor professioneel gebruik, Er wordt ten zeerste afgeraden om zonder opleiding met de aangeboden producten te experimenteren. Allnailz is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik.

Begeleiding, diensten, en werkprocessen

Tijdens de opleiding is er altijd een gediplomeerd docent aanwezig welke die u gedurende uw opleiding begeleid en al uw vragen beantwoord. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en docenten.

Allnailz is voorzien van een koffie/thee apparaat. Koffie en thee is in de prijs inbegrepen.

U dient zelf voor lunch zorgen.

 Korting, aanbiedingen en overige acties

Alle genoemde prijzen zijn groothandelsprijzen en daarom exclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor de vermelde periode. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Betaling van levering van goederen

Bestellingen worden in de regel binnen 5 werkdagen geleverd. Alle leveringen van goederen geschieden per vooruitbetaling. Allnailz is niet aansprakelijk voor verlies van producten of beschadiging van producten door toedoen van de vervoerder. Indien een zending, om welke reden dan ook geweigerd wordt, zal in geen geval restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag plaatsvinden. Bij retourneren van een product kan een creditering van ten hoogste 85 % van de aankoopprijs exclusief btw plaatsvinden.

Garanties

Alle producten die aangeboden worden via de website kunnen qua kleur en afmeting afwijken van de werkelijkheid. Grafische afbeeldingen, informatie en tekst op de website mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Allnailz.

De producten worden op de website aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien een besteld product niet op voorraad is dan informeren wij u daar zo snel mogelijk over. Wij zullen in overleg een vervangend product zenden of het betaalde bedrag crediteren. Creditnota’s worden nooit contant verrekend of giraal overgeboekt, het credit bedrag wordt altijd in mindering gebracht bij een volgende bestelling. In geen geval kan Allnailz aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade die ontstaat door het niet voorradig zijn van een product.

Op door Allnailz geleverde elektrische apparatuur wordt 1 jaar garantie verstrekt. (uw factuur is tevens uw garantie bewijs). Op het handstuk van de frees is de garantie 6 maanden. Beschadigde apparaten die binnen de garantietermijn vallen worden per geval beoordeeld.

Handelsnaam en Inschrijving KvK

Allnailz staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel de Kamer van Amsterdam onder nr.  76376184

Klachten


Allnailz heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen te allen tijde schriftelijk worden gericht aan All Nailz, t.a.v. P. van der Zwart, Vennestraat 17, 2161 LE Lisse of info@Allnailz.nl.

Een klacht zal ten alle tijden vertrouwelijk afgehandeld worden,

 In ieder geval beantwoord binnen een termijn van 4 weken, In het geval dat de klacht niet binnen 4 weken afgehandeld kan worden, is Allnailz verplicht de cliënt Binnen de termijn van 4 weken een termijn te geven waarin de klacht afgehandeld is. De klacht zal voor een periode van 12 maanden bewaard blijven.

Mocht de klacht niet tussen Allnailz en de cliënt kunnen worden opgelost zal er een derde partij de burgerlijke rechter van de woonplaats, c.q. Vestigingsplaats van Allnailz‐ indien de cliënt dit wenst aanhangig worden gemaakt.

-De uitspraak is voor Allnailz bindend, en zal z.s.m. door Allnailz worden afgehandeld. Klachten en wijze van afhandeling zijn geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen worden bewaard. 

Vanaf 1-1-2024 is Allnailz nail academy overgenomen door Deniez kvk: 86286943  Deze naam zal op de facuren en bankrekening doorgevoerd worden.

Opgemaakt te Lisse, Januari 2020

Tevens gedeponeerd bij KVK te Amsterdam

Allnailz Nail Academy Lisse

Vennestraat 17

2161LE Lisse

0252-412311

info@allnailz.nl

www.allnailz.nl

 

 

 

© 2016 - 2024 Allnailz nail academy Lisse | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel